Analiza ekonomiczna

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna jest metodą badania procesów gospodarczych. Może być stosowana zarówno do badania zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w skali globalnej (analiza makroekonomiczna), jak również zjawisk i procesów występujących w ramach poszczególnych jednostek gospodarczych (analiza mikroekonomiczna). Analiza ekonomiczna przeprowadzana jest zarówno przez podmioty zewnętrzne: banki, inwestorzy, dostawców w oparciu o publikowane sprawozdania finansowe przy wykorzystaniu ogólnych informacji o branży i występującej tam koniunkturze jak i przez samo przedsiębiorstwo dla potrzeb bieżącego i strategicznego zarządzania.

Na analizę ekonomiczną przedsiębiorstwa składa się:

ANALIZA EKONOMICZNA

Rys. Analiza ekonomiczna.

 1. Analiza finansowa za pomocą której bada się stan finansowy przedsiębiorstwa zarówno na określony moment, jak i narastająco ( za pewien okres – miesiąc, kwartał, rok).

 2. Analiza techniczno – ekonomicznaza pomocą której ocenia się poszczególne odcinki działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Na potrzeby przedsiębiorstwa przeprowadza się analizę ekonomiczną:

 • bieżącą – systematyczną ocenę przebiegu podejmowanych zadań w celu wykrycia zakłóceń w ich realizacji oraz dokonania niezbędnych korekt;

 • prospektywną – obejmującą ustalenie i ocenę różnych wariantów rozwiązań;

 • funkcjonalną – polegającą na badaniu określonych zjawisk, przez osoby lub komórki organizacyjne przedsiębiorstwa. Jest mało przydatna w procesach bieżącego zarządzania natomiast może być wykorzystywana jako analiza ex post;

 • kompleksową – przeprowadzaną się w celu wykrycia zależności przyczynowo – skutkowych pomiędzy poszczególnymi zjawiskami gospodarczymi występującymi w przedsiębiorstwie.

 • decyzyjną – służącą do oceny podjętych decyzji i ich skutków,

 • ogólną – obejmująca całokształt działalności przedsiębiorstwa.

 • szczegółową – polegającą na badaniu określonego problemu za pomocą wskaźników i szerokim zakresie informacji.

Analiza ekonomiczna przeprowadzana przez podmioty zewnętrzne ograniczona jest w zasadzie do badania sprawozdania finansowego a więc głównie do analizy finansowej (więcej na ten temat na stronie analiza finansowa).

Analiza ekonomiczna przeprowadzana przez przedsiębiorstwo jest znacznie szersza, ponieważ spełnia kluczową rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Oprócz analizy finansowej przeprowadza się analizę techniczno – ekonomicznaza pomocą której ocenia się poszczególne odcinki działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Zobacz także interesujące frazy:

 • analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa;
 • rachunkowość i analiza ekonomiczna;
 • analiza ekonomiczna firmy;
 • ekonomiczna analiza prawa;
 • analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie;
 • analiza ekonomiczna przykład;
 • analiza ekonomiczna zadania;
 • naliza ekonomiczna wskaźniki;
 • analiza ekonomiczna wzory;
 • analiza finansowo- ekonomiczna;
 • analiza ekonomiczna przedsiębiorstw;
 • analiza ekonomiczna inwestycji;
 • analiza ekonomiczna ćwiczenia.